Ở phiên bản update này chúng ra KHÔNG CẦN DÙNG tool Hotline điện như lúc trước nữa, thao tác làm việc hoàn toàn trên điện thoại cảm ứng. Quay tay thực thụ là đây chứ đâu