Cập nhật đề thi cùng bài bác giải môn Hóa học ở trong tổng hợp Khoa học tự nhiên và thoải mái sáng 23/6.

MÃ ĐỀ 201

DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI ĐÂY

41. D42. A43. D44. A45. C46. B47. D48. C
49. D50. B 51.A52. B53. C54. A55. C56. A
57. B58. A59. A60. A61. B62. D63. B64. B
65. D66. A67. D68. A69. D70. B71. B72. B
73. D74. D75. B76. D77. A78. D79. A80. A

MÃ ĐỀ 202

DOWNLOAD ĐỀ THI 202 TẠI ĐÂY

*

MÃ ĐỀ 203

DOWNLOAD ĐỀ THI 203 TẠI ĐÂY

*

MÃ ĐỀ 204

DOWNLOAD ĐỀ THI 204 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 205

DOWNLOAD ĐỀ THI 205 TẠI ĐÂY

 41. B 42.A 43.D 44.C 45.D46.D47.B48.D
 49.D 50.B 51.D 52.C 53.C 54.A 55.B 56.B
57.C 58.C 59.A 60.D 61.A62.D 63.D 64.D
 65.A 66.B 67.C 68.D 69.B 70.C 71.D 72.A
 73.B 74.C 75.A 76.B 77.B 78.A 79.C 80.C

MÃ ĐỀ 206

DOWNLOAD ĐỀ THI 206 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 207

DOWNLOAD ĐỀ THI 207 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ: 208

DOWNLOAD ĐỀ THI 208 TẠI ĐÂY

41. B42. C43. A44. B45. C46. A47. D48. D
49. D50. B51. D52. D53. D54. B55. C56. D
57. A58. C59. C60. A61. C62. D63. A64. A
65. D66. D67. D68. C69. C70. C71. A72. A
73. C74. A75. C76. C77. A78. C79. C80. C

MÃ ĐỀ 209

DOWNLOAD ĐỀ THI 209 TẠI ĐÂY

 41. B 42. C43. D44. C45. A46. B47. A48.B
 49. D50. B51. B52. A53. B54. D55. C56. A
 57. D58. A59.C60.B61. C62. D63. B64. A
 65. D66. C 67. B68. D 69. C70. B 71. A 72. B
 73. D 74. A75. D76. A77. C 78. A79. C 80. D

MÃ ĐỀ 210

DOWNLOAD ĐỀ THI 210 TẠI ĐÂY

Mã đề 211

DOWNLOAD ĐỀ THI 211 TẠI ĐÂY

41. B42. A43. A44. A45. D46. B47. C48. B
49. A50. B51. A52. D53. C54. D55. D56. A
57. D58. C59. D60. A61. C62.


Bạn đang xem: đề thi môn hóa thpt quốc gia 2017


Xem thêm: Học Cách Nói Chuyện Hài Hước Thông Minh Fususu, Luyện Cách Nói Chuyện Hài Hước Trong 7 Bước

D
63. C64. C
65. A66. C67. D68. C69. B70. D71. D72. D
73. D74. C75. A76. D77. D78. A79. D80. A

Mã đề 212

DOWNLOAD ĐỀ THI 212 TẠI ĐÂY

41. D42. C43. A44. B45. C46. C47. C48. D
49. D50. A51. C52. A53. D54. A55. A56. B
57. B58. B59. B60. A61. D62. C63. A64. C
65. D66. B67. D68. B69. C70. C71. D72. B
73. D74. C75. C76. D77. A78. D79. A80. A

MÃ ĐỀ 213

DOWNLOAD ĐỀ THI 213 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 214

DOWNLOAD ĐỀ THI 214 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 215

DOWNLOAD ĐỀ THI 215 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 216

DOWNLOAD ĐỀ THI 216 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 217

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 218

DOWNLOAD ĐỀ THI 218 TẠI ĐÂY

*

Mã đề 219

DOWNLOAD ĐỀ THI 219 TẠI ĐÂY
Xem thêm: Trao Quyết Định Nghỉ Hưu Đối Với Thứ Trưởng Trần Anh Tuấn Nghỉ Hưu

 41. D42. B43. C44. C45. D46. C47. B48. D
49. D50. A51. A52. A53. A54. A55. C56. C
57. D58. B59. B60. D61. C62. A63. C64. C
65. D66. C67. B68. D69. D70. A71. B72. B
73. D74. B75. A76. A77. A78. C79. D80. B

MÃ ĐỀ 220 

DOWNLOAD ĐỀ THI 220 TẠI ĐÂY

 41. B42. D43. B44. A45. C46. A47. D48. A
49. C50. C51. B52. D53. C54. A55. A56. B
57. B58. A59. A60. B61. D62. C63. A64. B
65. A66. C67. A68. B69. B70. C71. A72. C
73. A74. B75. C76. B77. C78. C79. C80. B