Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới mang tính cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Bạn đang xem: Công cuộc đổi mới ở việt nam hiện nay


Trong thập niên 80, thế kỷ 20, trước vô vàn khó khăn, thách thức sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, cùng với sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, phản động, Đảng ta đã quyết định vấn đề vô cùng hệ trọng là đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội VI) của Đảng (tháng 12-1986), trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm thực tiễn, với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra là kết quả của sự khảo nghiệm thực tiễn và đổi mới tư duy lý luận; là bước phát triển có ý nghĩa cách mạng trong nhận thức và hành động của Đảng với những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Đường lối đó đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước.

*
*
*
*
Ảnh minh họa / inhopmypham.com 

Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế ra khỏi khủng hoảng và tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được đẩy mạnh. Từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (KT-XH) lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh và độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Ngay trong năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra cuộc khủng hoảng KT-XH nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây; nhiều quốc gia đang phải căng mình tìm cách ngăn chặn nhưng rất khó khăn, nhân dân rất hoang mang, lo sợ. Việt Nam là nước có nguy cơ lây nhiễm cao vì điều kiện kinh tế, y tế, khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ, cả nước vào cuộc, hành động quyết liệt, chúng ta đang khống chế, kiểm soát hiệu quả hiểm họa lớn này và đã thành công quan trọng trên cả hai “mặt trận”-chống dịch và phát triển kinh tế. Bạn bè trên thế giới khen ngợi, Việt Nam đã làm nên kỳ tích, là quốc gia hiếm hoi trên thế giới duy trì được trạng thái “bình thường” trong bối cảnh cả thế giới đang phải căng mình đối phó với dịch bệnh...

Xem thêm: Tác Dụng Của Vừng Đen Và Đỗ Đen, Bật Mí Mà Ai Cũng Biết

Một thành tựu rất đáng mừng, rất đáng trân trọng, là nguyên nhân cơ bản của các thành tựu to lớn khác là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá. Với lòng tin yêu vô bờ bến đối với nhân dân, với trách nhiệm chính trị cao cả trước Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ hạn chế, khuyết điểm của mình và kiên quyết khắc phục. Chính điều này càng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn bó mật thiết hơn với Đảng; tin tưởng vững chắc hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi sự nỗ lực và ý chí quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, "một cuộc chiến đấu khổng lồ" như Bác Hồ đã nói. Nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.